Mặt hàng: Dăm gỗ công nghiệp - Dùng cho sinh khối/Sản xuất năng lượng
Kích cỡ:
Trên 40,0mm: Dưới 10%
0,5mm đến 40mm: Trên 91% trở lên
Nhỏ hơn 0,5mm: 0% (KHÔNG)
Độ ẩm: Do Bên Bán cung cấp. Mục tiêu 35%.
Mật độ vật liệu (kg/m3): 160-250 hoặc cao hơn.
Hàm lượng tro: 1,2% hoặc thấp hơn.
Da và vỏ hỗn hợp: Ít hơn 8% tổng số.
 
Điểm đến: CIF Nhật Bản: Osaka, Kobe
===> Vui lòng liên hệ 0908119927  Chị Hằng